اعلام واریز وجه

نام شما :

آدرس پست الکترونیکی شما :

نام بازی یا بازی های مورد نظر :


مبلغ واریزی :


شماره ارجاع یا شماره پیگیری یا شماره فیش واریز و یا هر کد رهگیری که در اختیار دارید :


چهار شماره آخر کارت ( در صورتی که واریز کارت به کارت داشتید ) :


تلفن تماس ( شماره ای که در هنگام ثبت سفارش درج فرمودید ) :


توضیحات اضافی ( در صورت نیاز ) :