اعلام واریز وجه

  نام شما :

  آدرس پست الکترونیکی شما :

  نام بازی یا بازی های مورد نظر :


  مبلغ واریزی :


  شماره ارجاع یا شماره پیگیری یا شماره فیش واریز و یا هر کد رهگیری که در اختیار دارید :


  چهار شماره آخر کارت ( در صورتی که واریز کارت به کارت داشتید ) :


  تلفن تماس ( شماره ای که در هنگام ثبت سفارش درج فرمودید ) :


  توضیحات اضافی ( در صورت نیاز ) :